KVKK AYDINLATMA METNİ - Çandır GAYE Vakfı

İçeriğe git
BIZI TAKIP EDİN
CANDIR GAYE VAKFI TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

  1. a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("6698 sayılı Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak CANDIR GAYE Vakfı ("Vakıf") tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

  1. b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz, Vakıf tarafından sunulan hizmetlerden fayda sağlanması, yürütülen projelerin bilinilirliğinin ve farkındalığın artırılması, Vakıf tarafından sunulan hizmetlerin kişilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması, pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kişilerin alışkanlıklarına göre sınıflandırılması için gerekli olan çalışmaların planlanması ve icrası, reklam pazarlama, kampanya gibi amaçlarla analiz edilmesi ve bu amaçlarla hizmet alınan kişiler tarafından işlenebilmesi gibi amaçlarla işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin saklanması için sebeplerin ortadan kalkması ve/veya hukuken daha uzun süre tutulmaları imkânının bulunmaması halinde silinmekte veya anonim hale getirilmektedir.
Kişisel verileriniz, CANDIR GAYE Vakfı tarafından

  • Burs Başvuru Formları
  • CANDIR GAYE Vakfı Web Siteleri İletişim Formları
  • CANDIR GAYE Vakfı Web Siteleri E-Bülten Kayıt Formları

gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak CANDIR GAYE Vakfı’nın faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. Ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  1. c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; yine yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla, kamu kurum ve kuruluşları ile ve hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz yurtdışında ve yurtiçinde işlenebilecektir.

  1. d) Kişisel Verilerinizin Güvenliği
Vakfımız bilgilerinizin hukuka aykırı işlenmesini önlemek, bilgilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır.

   1. e) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun'un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Vakfımız tarafından kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmeyi, eksik veya yanlış olması hâlinde verilerin düzeltilmesini, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, ayrıca sizinle iletişime geçilmesine engel olunmasını Vakıf tarafından iletisim@candir-gaye-vakfi.org adresine mail atarak talep etme hakkınız bulunmaktadır.Telif hakkı © 2023 Çandır GAYE Vakfi
İçeriğe dön